Naps Solar –konsernin toimintatapaperiaatteet

Naps Solar System at Paf 

 

Me tuotamme edullista ja puhdasta energiaa

Naps Solar –konserni on yksi maailman vanhimmista aurinkosähkötoimijoista. Yhtiö on toiminut alalla vuodesta 1981, jolloin asiakkaiden päätöksiä ohjasivat haastavat sähköistämisen olosuhteet tai kauaskantoiset ympäristönäkemykset. Napsia puolestaan ohjasi tahto tarjota puhdasta, uusiutuvaa energiaa pitkään, luotettavasti ja turvallisesti.

Naps on toteuttanut globaalisti yli 250 000 aurinkosähköjärjestelmää kaikille mantereille, erilaisiin olosuhteisiin, niin sähköverkkoon kytkettyinä kuin verkon ulkopuolisina saarekeratkaisuina. Neljän vuosikymmenen kokemus ja oma paneelituotanto ovat luoneet perustan korkealaatuiselle aurinkosähkö- ja projektitoiminnan osaamiselle. Naps valitsee kaikessa toiminnassaan pitkäkestoiseen laatuun sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävään toimintaan perustuvat ratkaisut.

 

YK 2030Naps Solar System

 

Toimintamme ydin on linjassa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen periaatteen 7. tavoitteen kanssa: me tuotamme edullista ja puhdasta energiaa. Ympäristönäkökulman ja ilmastovaikutusten huomiointi ovat osa jokaista työvaihettamme. Toteutamme arjessa kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä, aurinkovoimala kerrallaan. Tavoitteenamme on kiertotalouden ja energiatehokkuuden jatkuva kehittäminen.

 

Lloyds

 

Arvot ja sertifioitu johtamisjärjestelmä ohjaavat toimintaamme

Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, ekologisuus ja edelläkävijyys. Toimintaamme ohjaavat arvojen lisäksi toimintatapaperiaatteemme, jotka dokumentoitiin jo 1990-luvulla kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmään ja joita tarkastetaan jatkuvasti toiminnan kehittymisen myötä.

Toimintatapaperiaatteiden tarkoituksena on auttaa meitä työskentelemään arvojemme mukaisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, ja välttämään toimintaa, jossa tämä voidaan kyseenalaistaa. Hallinnon tavoitteena on vastuullisuus. Vastuullisuus näkyy pitkäjänteisessä olosuhdepolitiikassa ja pyrkimyksessä kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa.

Johtamisjärjestelmämme sisältää laatupolitiikan, toimintaprosessit sekä toimintatapa-, työ- ja turvallisuusohjeet. ISO 9001 -järjestelmä auditoidaan vuosittain Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd:n toimesta. Johtamisjärjestelmämme määrittää mm. hyvän hallintotavan, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikan, hankinta- ja alihankintaohjeet sekä prosessit korkealaatuisen tuote- ja projektinhallinnan sekä hyvän rakennustavan noudattamiseksi liiketoiminta-alueiden markkinoiden sähkö-, rakennus- ja kaupan alan standardien mukaisesti.

Naps noudattaa hankinnoissaan tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja edellyttää, että myös yrityksen vakituiset liikekumppanit ja hankintaketjun osapuolet sitoutuvat Tilaajaavastuu.fi –palveluun, hoitavat lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa ja sitoutuvat Napsin ympäristötavoitteisiin, eivätkä käytä laitonta työvoimaa.

 

Naps Solar System

 

Asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi on ihminen

Naps on asiantuntijaorganisaatio, jonka erinomaisuus perustuu henkilöstön kykyyn suoriutua tehtävistään menestyksekkäästi sovitussa aikataulussa, laajuudessa ja sovituin taloudellisin reunaehdoin kaikissa sidosryhmäkontakteissa. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja innovaatioihin kannustaminen ovat yrityksen tärkein voimavara myös tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi.

Naps-konsernissa noudatetaan oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kaikissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja menettelytavoissa. Haluamme taata turvallisen, terveellisen, kannustavan ja asiantuntijuutta edistävän työskentely-ympäristön emmekä hyväksy työyhteisössämme häirintää tai kiusaamista.

 

Naps Premium

 

Laatu lunastetaan jokaisena päivänä

Napsin henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yhtiön eettisiä toimintatapaperiaatteita, jotka perehdytetään jokaiselle työntekijälle ja tarkastetaan vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa osana yhtiön sisäistä kehitystä. Napsin johto vastaa yhtiön laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä. Napsin hallitus valvoo ylimpänä toimielimenä standardien voimassaoloa ja yrityksen toiminnan  kehittymistä, sekä asettaa ja seuraa toiminnalle asetettuja tavoitteita ja mittareita.